Mac Pro - Problemer med skærmen

background image

Problemer med skærmen

BEMÆRK:

Hvis du har problemer med en Apple-skærm, og du ikke kan finde en

løsning i denne håndbog, kan du kontakte en autoriseret Apple-tekniker eller
Apple for at få hjælp. Hvis du selv prøver at reparere skærmen, er de skader, du evt.
forvolder, ikke omfattet af den begrænsede garanti på skærmen. Du kan få flere
garantioplysninger hos en autoriseret Apple-forhandler eller en Apple Authorized
Service Provider.

background image

94

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Hvis der ikke vises noget skærmbillede

Â

Sørg for, at computeren er tændt, og at skærmen er tændt, hvis den har en
afbryderknap.

Â

Sørg for, at alle kabler til computeren og skærmen er tilsluttet korrekt.

Â

Hvis grafikkortet har et internt strømkabel, skal du sørge for, at det er sluttet til kortet
og hovedkortet.

Â

Sørg for, at computeren ikke er på vågeblus. Tryk på afbryderknappen eller en
tilfældig tast for at afbryde vågeblus.

Â

Sørg for, at skærmens lysstyrke og kontrast er indstillet korrekt. Brug tasterne til
justering af lysstyrke på Apple-tastaturet. På nogle skærme er der knapper til
justering af lysstyrke og kontrast foran på skærmen, under forkanten eller på siden.

Â

Nulstil parameterhukommelsen (PRAM) ved at starte computeren igen, mens du
holder Kommando (x), Alternativ, P og R nede, indtil du hører computerens startlyd
anden gang.

Hvis skærmbilledet er mørkt eller flimrer

Â

Juster skærmens lysstyrke og kontrast. Brug tasterne til justering af lysstyrke på
Apple-tastaturet. På nogle skærme er der også knapper til justering af lysstyrke og
kontrast foran på skærmen eller under forkanten. Måske kan du også justere lysstyrke
og kontrast i vinduet Skærm i Systemindstillinger.

Â

Kalibrer skærmen ved at vælge Apple () > Systemindstillinger. Klik på Skærm,
vælg Farver, og klik på Kalibrer. Der findes flere oplysninger om farver og skærme i
Hjælpcenter.

background image

95

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Â

Hvis skærmen flimrer, kan det skyldes forstyrrelser fra en netledning, en
fluorescerende lyskilde eller et andet elektrisk apparat, f.eks. en radio, en
mikrobølgeovn eller en anden computer. Flyt evt. det elektriske apparat eller
computeren og skærmen.

Hvis der ikke vises nogen farver på skærmen, eller farverne er forkerte

Â

Sørg for, at skærmen er sluttet korrekt til computeren.

Â

Kalibrer skærmen som beskrevet i ”Hvis skærmbilledet er mørkt eller flimrer” på side 94.

Hvis symbolerne på skrivebordet flyttes, når du har ændret skærmens opløsning
Når du ændrer skærmens opløsning, ændres også den måde, som oplysningerne
på skærmen vises på. Systemet kan flytte symbolerne automatisk, når du ændrer
skærmens opløsning.

Hvis skærmen fryser fast

Â

Tving det program, der er frosset fast, til at slutte. Hold Kommando- (x

)

og

Alternativtasten nede, og tryk på Esc. Vælg derefter programmet på listen, og klik på
Afbryd.

Â

Hvis det ikke virker, skal du tvinge computeren til at genstarte ved at holde
afbryderknappen (®) nede i 5-6 sekunder, indtil Mac Pro lukker ned. Tryk på
afbryderknappen (®) igen for at starte Mac Pro.

Hvis der er en lampe på forsiden af skærmen, og lampen blinker
På visse flade Apple-skærme blinker kontrollampen i afbryderknappen på skærmen,
hvis der er opstået en fejl.

background image

96

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Â

Hvis kontrollampen blinker med tre korte blink gentagne gange, modtager skærmen
data i et forkert format. Sørg for, at skærmen er kompatibel med skærmkortet, og
at den korrekte skærmsoftware er installeret (hvis skærmen leveres med speciel
software).

Â

Hvis kontrollampen blinker med to korte og et langt blink, er der fejl ved skærmens
baggrundslys. Kontakt en autoriseret Apple-forhandler eller en Apple Authorized
Service Provider for at få hjælp.